Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienkyPlatné od 1.2.2016

 

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových stránkach http://eshop.mihaco.eu medzi spoločnosťou MIHACO, s.r.o. (ďalej len "dodávateľ" alebo “predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci" alebo zákazník"). 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami mihaco.eu  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami mihaco.eu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Dodávateľ:

MIHACO, s.r.o.

SNP 301

937 01 Želiezovce

 

Tel.: 036/7712060

E-mail: info@mihaco.eu

 

Spoločnosť je zapísaná: OR na Okr. Súde Nitra, odd.:Sro, vl.č.19048/N

IČO: 36707830                    

DIČ: SK2022281085

 

Dohľad vykonáva:

 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

e-mail: nitra@soinr.sk

 

 

 

Vymedzenie pojmov:

 • Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 •  Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

 • Podnikateľ

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov, osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 • Elektronická objednávka

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 • Spotrebiteľská zmluva

Spotrebiteľská zmluva je každá kúpna zmluva, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom, ako kupujúcim

 • Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve - objednávke.

 • Obchodné podmienky

Obchodné podmienkysú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, platnými v čase odoslania jeho objednávky a je nimi viazaný od momentu uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, e pred uskutočnením svojej objednávky sa týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 • Prepravca:

Predávajúcim poverená prepravná spoločnosť.

 

 

I. Všeobecné ustanovenia


1.1        Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria platné Záručné podmienky a reklamačný poriadok spol. MIHACO s.r.o., a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.2        Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia predmetnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na http://eshop.mihaco.eu. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.4  VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru http://eshop.mihaco.eu. Medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.5      Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

II. Predmet zmluvy


2.1        Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba produkty alebo výrobky).

2.2        Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar v bezporuchovom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platnými na území Slovenskej republiky.

2.3       Všetky obrázky a farby majú len informatívny charakter a môžu sa odlišovať od skutočnej podoby výrobku.

III. Objednávanie tovaru, uzavretie zmluvy


3.1        Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho http://eshop.mihaco.eu. Zmluva vznikne odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu a zároveň súhlasom s podmienkami týchto obchodných podmienok. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky.  V objednávkovom formulári sa pred potvrdením zhrnú informácie o objednaných tovaroch, spôsobu úhrady a dopravy. Pred odoslaním objednávky tým je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje v objednávke.

 Všetky zobrazené produkty na internetovej stránky elektronického obchodu sa nachádzajú v externých skladoch u dodávateľov. Predávajúci z tohto dôvodu neberie na seba zodpovednosť za uvedené informácie o dostupnosti. Po prijatí objednávky sa v externom sklade overuje dostupnosť a cena u dodávateľov.

3.2        Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, resp. doručením záväzného potvrdenia objednávky. Ceny tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené v objednávkovom formulári.

3.3        Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry v prípade, že objednaný tovar je:

3.3.1        Zákazkovej povahy

3.3.2        Dostupnosť tovaru je "na objednávku"

3.3.3        Jedná sa o väčšie množstvo jedného produktu

3.4        Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované povinné náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možné s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

3.5        Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Jej prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu automaticky vygenerovaným informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu kupujúceho uvedenej v užívateľskej registrácii alebo v objednávke, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo na vymazanie údajov objednávky, alebo aby považoval objednávku za neplatnú v prípade, ak obdrží objednávku s údajmi, ktorých pravosť je otázna alebo nezrozumiteľná.

3.6        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až na základe záväzného potvrdenia predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru označené ako "Potvrdenie objednávky".

3.7        Všetky produkty označené skladom budú vybavené od 3 do 7 pracovných dní, najneskôr však do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. O vyexpedovaní objednávok predajca e-mailom informuje kupujúceho.Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru.

3.8        Kupujúci aj dodávateľ sú oprávnený bezplatne bez udania dôvodu stornovať objednávku až do okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné bez udania dôvodu do 24 hodín od objednania tovaru. V prípade, ak už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Storno objednávky musí kupujúci urobiť písomnou formou  e-mailom alebo písomnou formou zaslanou poštou a je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú prepravcovi. Storno objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a kupujúceho a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. Pri stornovaní objednávky bez oprávnenia môže predávajúci kupujúcemu účtovať storno poplatok a to vo výške 5 - 60% hodnoty tovaru z  objednávky. Predávajúci sa kupujúcemu snaží vyjsť vždy v ústrety a účtovaný storno poplatok bude zahŕňať výhradne len skutočné výdavky spojené so stornovaním objednávky. Potvrdenie stornovania objednávky a faktúra za storno poplatok budú kupujúcemu zaslané písomne na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

3.9        Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti závažným spôsobom porušili zmluvný vzťah (vr. obchodných podmienok).

3.10      Ak je medzi účastníkmi uzavretá dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzavretú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

IV. Registrácia a odber noviniek


4.1          NAŠE SLUŽBY JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ OSOBÁM MLADŠÍM, AKO 16 ROKOV VÝLUČNE PO UDELENÍ SÚHLASU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU TEJTO OSOBY!


Osobám mladším, ako 16 rokov na potrebu registrácie je žiadaný predajcom zákonom predpísaný SÚHLAS zákonného zástupcu ( rodiča). Tento súhlas je potrebný udeliť pred potvrdením registrácie fizických osôb, mladších ako 16 rokov.

 

4.2       Registrácia prebieha vyplnením on-line formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.mihaco.eu.

4.3       Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ak kupujúci počas registrácie chybne alebo nepresne zadá svoje údaje. Predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody v prípade, ak kupujúci zabudne svoje heslo alebo ho poskytne tretej strane.

4.4       Registrovaný zákazník má možnosť vymazať svoju registráciu s odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@mihaco.eu. Po doručení žiadosti administrátor e-shopu vymaže registráciu. S výmazom registrácie sa údaje kupujúceho stratia zo systému, ale údaje a doklady o už vykonaných nákupoch predávajúci naďalej uchová.

4.5       Predávajúci osobné údaje prihlásených na odber noviniek využíva a spracúva výhradne na svoje účely a tieto údaje neposkytne tretej strane.

 

V. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy


Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

 

5.1         Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

5.2        Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:

5.2.1        ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

5.2.2        ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

5.2.3        ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.3        Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom,

5.4       V prípade ak kupujúci chce odstúpiť od zmluvy je nutné vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a poslať poštou na adresu , ktorá sa nachádza v sekcii Kontakty alebo poslať e-mailom na adresu info@mihaco.eu.  Formulár sa nachádza na informačnej stránke "Formuláre na stiahnutie". Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale osobne, kuriérom alebo vo forme poistenej zásielky do 30 dní odo dňa, kedy kupujúci zaslal predávajúcemu oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Kupujúcemu odporúčame poistiť balík proti rozbitiu! Predávajúci nenesie zodpovednosť za rozbitý vrátený tovar vplyvom prepravy od kupujúceho. V prípade mechanického poškodenia vracaného tovaru si kupujúci uplatňuje nárok na odškodné od dopravcu. Mechanicky poškodený tovar predávajúci neprevezme a v takomto prípade nárok na vrátenie peňazí zaniká, prípadne ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, predávajúci má právo si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú  vráti za objednaný tovar.

5.5        Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

5.6        V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 30 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a zároveň fyzického doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.7        V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, pričom tieto náklady budú vyčíslené až po vykonaní daných úkonov, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.8        Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

5.9        V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 4.4. a 4.5. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.10      V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 5.11      Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude schopný akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.


VI. Ceny a platobné podmienky


6.1        Ceny produktov sú stanovené cenníkom predávajúceho, sú konečné a sú uvedené v EUR vrátane DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

6.2        Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť(zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na http://eshop.mihaco.eu.Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na správou potvrdené objednávky, kde je uvedená konečná cena. V prípade, ak sa na rozhraní http://eshop.mihaco.eu napriek všetkej obozretnosti predávajúceho, alebo dôsledku chyby informačného systému, alebo chybným poskytnutím cien zo strany dodávateľov  omylom objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale kupujúcemu ponúkne dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"). V cene produktov nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné a ani náklady spojené s montážou zakúpeného tovaru.

6.4        Kupujúci má možnosť si vybrať s nasledujúcich spôsobov úhrady:

6.4.1        Platba prevodom na účet predávajúceho, uskutočňuje sa na základe potvrdenej objednávky. Zaplatením sa rozumie okamžik pripísania potvrdzujúcim e-mailom stanovenej čiastky na účet predávajúceho. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené.

6.4.2        Platba v hotovosti na prevádzke predávajúceho,

6.4.3        Platba v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke.

6.5        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

6.6        V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku do 15 pracovných dní od doručenia objednávky je predávajúci oprávnený predmetnú objednávku bez upovedomenia kupujúceho automaticky stornovať.

 

VII. Dodacia lehota a dodacie podmienky


7.1        Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Dodacie lehoty sú uvedené na stránkach e-shopu, pričom pre celú objednávku platí dodacia lehota tovaru s najdlhšou dodacou lehotou, ak nebolo dohodnuté inak po následnej komunikácii s kupujúcim.  Dodacia lehota začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy (od doručenia platnej objednávky), nie však skôr, ako si zákazník splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

7.2        Štandardné expedovanie tovaru bez zbytočného odkladu je obvykle v lehote do 7 pracovných dní, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný na sklade, je dodacia lehota predĺžená podľa typu výrobku na 4-24 týždňov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty, ktoré sú uvedené pri každom výrobku majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch. Dĺžka dodania závisí aj od dostupnosti tovaru, či sa nachádza v internom sklade u predávajúceho, alebo u dodávateľov predávajúceho (skladom externe). Predávajúci  si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky, alebo e-mailom.  Keď je výrobok pripravený k expedícii, kupujúci obdrží informácie telefonicky, SMS alebo formou e-mailu.

Všetok odoslaný tovar je kvalitne zabalený, aby bol chránený proti nárazu, prípadne rozbitiu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Všetky obrázky a farby majú len informatívny charakter a môžu sa odlišovať od skutočnej podoby tovaru. 

7.3        Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na tovar s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

7.4        Ak bolo nedodržanie dodacej lehoty spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, za ktoré predávajúci resp. jeho dodávateľ nezodpovedajú (napr. vojnou, teroristickými útokmi, dovoznými alebo vývoznými obmedzeniami, pracovnými spormi, atď.), dodacia lehota sa primerane predlžuje. V prípade nedodržanie dodacej lehoty z iných ako menovaných dôvodov, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.5        Ak sa dodanie alebo preprava zdrží na žiadosť kupujúceho alebo z dôvodov na strane kupujúceho, predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať zaplatenie poplatkov za skladovanie alebo zaplatenia sumy vo výške 1% z fakturovanej sumy za každý mesiac zdržania. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo uplynie primeraná lehota. V takomto prípade je predávajúci oprávnený kupujúcemu fakturovať vzniknuté náklady.

7.6        Osobný odber je možné uskutočniť z príslušného odberného miesta uvedeného v objednávke. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný predložiť  zodpovedným osobám v príslušnom odbernom mieste doklad o úplnom zaplatení tovaru, alebo cenu tovaru uhradiť pri preberaní v hotovosti. Podpisom dodacieho listu zákazník potvrdí prevzatie tovaru bez výhrad. Pri osobných odberoch nie je účtované prepravné.

7.7        Kupujúci má zároveň možnosť využiť prepravné služby slovenskou poštou. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru (slovenskou poštou na poštu alebo slovenskou poštou na adresu).Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Prepravné pre dodávky tovaru na území Slovenskej republiky je účtované na základe aktuálneho cenníku slovenskej pošty a je kupujúcemu oznámené vždy pred uzavretím objednávky. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou.

7.8       Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

7.9        Po vyexpedovaní objednávky príde  na e-mailovú adresu kupujúceho  automatické potvrdenie o vybavení. Po prevzatí potvrdenia o vybavení sa môže u predajcu informovať o číslo zásielky telefonicky alebo e-mailom. Tovar bude zákazníkovi doručený po dohode so zákazníkom v pracovných dňoch – pondelok až piatok, v doručovacej dobe od 7:00 do 16:00. V prípade zvolenej možnosti – sloveskou poštou na adresu poverený vodič bude zákazníkovi v deň doručenia tovaru s časovým predstihom avizovať svoj príjazd, a to na kontaktnom telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke výrobku – najmenej jednu hodinu pred doručením tovaru na zákazníkom uvedenú dodaciu adresu. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť dopravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

7.10        Tovar bude zákazníkovi doručený po prvé uzamykateľné dvere objektu, ktorý bol uvedený ako dodacia adresa v objednávke. Ak nie je dohodnuté inak, vodič nie je povinný po doručení tovaru poskytovať zákazníkovi ďalšie služby – tj. napríklad pomáhať pri prenášaní tovaru na konečné miesto, kde bude tovar inštalovaný, nosenie po schodoch, a pod.

7.11        Pri preberaní zásielky - ešte pred podpísaním prevzatia tovaru - je zákazník povinný za prítomnosti prepravcu skontrolovať obal výrobku. Ak táto zásielka nie je mechanicky poškodená, prevziať zásielku potvrdením svojím podpisom na dodacom liste. Pokiaľ zákazník zistí akékoľvek poškodenie vplyvom prepravy, je zákazník povinný spísať s kuriérom protokol o poškodení zásielky! Na prípadné neskoršie reklamácie zjavných vád či mechanického poškodenia výrobku spôsobeného behom dopravy nebude po podpísaní prepravného/dodacieho listu – s ohľadom na podmienky prepravcu – braný ohľad a budú zamietnuté (reklamácia bude zamietnutá ako bezdôvodná).

7.12        Pokiaľ je pri preberaní zjavné poškodenie obalu zásielky, zákazník zásielku neprevezme, popíše poškodenie v odovzdávacom protokole prepravcu a bezodkladne informuje dodávateľa. Všetky balíky sú doručované ako krehký tovar a sú poistené proti poškodeniu pri preprave. Dodatočné odhalenie prípadného poškodenia tovaru prepravou nebude možné uznať.

7.13        V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

7.14         Pri fiktívnej objednávke, po overení IP adresy pomocou polície je objednávateľ povinný zaplatiť 10% z objednanej sumy.

7.15       Pri neprevzatí alebo odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa zákazník zaväzuje dodávateľovi zaplatiť náklady na dopravu vo výške 10 €.

 

VIII. Záručné podmienky a reklamácie

8.1        Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými  Záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nič v týchto podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.

8.2        Pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa vzťahy zmluvných strán riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a  zákona č. 397/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

8.3        V prípade ak je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8.4        Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných výrobkov, ak také existuje. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov* a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Záručná doba v každom prípade skončí uplynutím poskytnutej záručnej doby od dátumu predaja uvedeného na predajnom doklade alebo na záručnom liste.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar demo, výstavný, poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o tovar použitý, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

8.5        Záruka sa nevzťahuje na závady alebo poškodenia po uplynutí záručnej doby tovaru alebo spôsobené mechanickými alebo chemickými vplyvmi (napr. nesprávnym spôsobom ošetrovania výrobku), na bežné opotrebovanie výrobku a jeho častí, na poškodenia tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami a/alebo vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v záručných listoch, montážnych návodoch, všeobecný zásad, technických noriem platnými v SR, ktoré sú súčasťou záručných podmienok každého výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na žiadne murárske, vodárske, elektrikárske ani inštalatérske práce okrem napojenia sifónu na odpad a pripojenia prívodov vody na odtokový komplet s napúšťaním prepadom a  na prípravenú vývodu el. energie.

8.6        V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom výrobku v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním alebo nesprávnou údržbou, ale vadou samotného výrobku, má právo výrobok v záručnej dobe reklamovať. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • predávajúci je povinný pri zamietnutí reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi odborný posudok (e-mailom alebo poštou)

8.7        Reklamácie tovaru kúpeného prostredníctvom internetového e-shopu http://eshop.mihaco.eu je možné uplatniť v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, po celú záručnú dobu, osobne na adrese predávajúceho, odoslaním Reklamačného formulára uvedeného na http://www.mihaco.eu/sk/reklamacie, alebo písomne na info@mihaco.eu alebo poštou na adrese dodávateľa uvedenej v Kontaktoch.

8.7.1  Reklamácia je platná len s riadne vyplneným, potvrdeným záručným listom a/alebo dokladom o kúpe. Reklamáciu nemožno považovať za oprávnenú a nebude prijatá ak neboli splnené všetky podmienky uvedené v platných Záručných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho.

8.7.2  Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po platnom uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. Reklamácie vybavuje predávajúci cez e-mail alebo písomne v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu a o priebehu informuje kupujúceho.

8.7.3  O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

8.8. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Servis


9.1   Pri kúpe výrobkov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových stránkach http://eshop.mihaco.eu je možné si objednať aj ich odbornú montáž prislúchajúcu l tovarom, ktoré si to vyadujú.

9.2        Montáž výrobkov je možná iba po splnení stavebnej pripravenosti (u vybraných výrobkov) a/ alebo všetkých podmienok uvedených v montážnych návodoch. Nezahŕňa žiadne murárske, vodárske, elektikárske ani inštalatérske práce okrem napojenia sifónu na odpad a pripojenia prívodov vody na odtokový komplet s napúšťaním prepadom a napojenie na pripravený vývod el. energie

9.3        Termín montáže bude dohodnutý najneskôr 30 dní po záväznom potvrdení termínu objednávky.

9.4        V prípade zistenia nesplnenia podmienok na montáž výrobkov bude kupujúcemu účtované dopravné v plnej výške a čas technikov strávený pri posudzovaní možnosti inštalácie.    

9.5        Montáž zahŕňa:

 • Kontrolu stavebnej pripravenosti alebo podmienok na inštaláciu
 • Vybalenie výrobku, likvidáciu obalu
 • Dodanie výrobku na určené miesto
 • Napojenie výrobkov vyžadujúcich pre svoj chod napojenie na elektrickú energiu na pripravený vývod el. energie (po predložení platnej revíznej elektro správy), napojenie na odpad a pripravený prívod vody
 • Kontrola funkčnosti výrobku, potvrdenie záručného listu, passportu
 • Inštruktáž k užívaniu výrobku

9.6        Montáž nezahŕňa:

 • Spotrebovaný inštalačný materiál, ktorý nebol predmetom objednávky Práce, ktoré nie sú spojené s inštaláciou výrobku (napr. práce spojené so sprístupnením miesta na montáž,...)
 • Dopravu servisných technikov (účtované podľa vzdialenosti podľa platného cenníka dodávateľa dostupného na vyžiadanie)

X. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán


10.1        Kupujúci berie na vedomie, že všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek dáta a údaje uverejnené na stránkach http://eshop.mihaco.eu sú vlastníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe a sú chránené autorskými právami v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Pod túto ochranu spadá najmä akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Spoločnosť MIHACO umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek použitie chráneného obsahu na iné ako nekomerčné účely, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti MIHACO, s r.o. Súhlas iných subjektov je vždy možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti MIHACO, s r.o. Rovnakými právami sú pritom chránené aj obsah aj štruktúra stránky.

10.2        Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu, a ani používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných kupujúcich predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10.3        Logá MIHACO, ako aj všetky názvy výrobkov a ich súborov používané na týchto stránkach sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti MIHACO, s.r.o. . Neoprávnené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a zakladá práva z porušenia zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, ako aj práva vyplývajúce z porušenia iných práv na duševné vlastníctvo. Dôsledkom podobného konania pritom môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih.

10.4        Kupujúci berie na vedomie, že dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby služieb vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania servera dodávateľa či v dôsledku užitia webového rozhrania servera dodávateľa v rozpore s jeho určením.

10.5        Všetky dáta a údaje uverejnené na stránkach http://eshop.mihaco.eu boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v možné garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Predajca preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky.

 

XI. Ochrana osobných údajov

11.1      Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

11.2      Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim dodávateľovi za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho odvolania s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

11.3      Podrobné informácie o podmienok ochrany osobných údajov predávajúci zadefinoval na stránkach http://eshop.mihaco.eu v sekcii „Ochrana osobných údajov“

 

XII. Rozhodcovská doložka 

 

12.1      Všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom  Stáleho rozhodcovského súdu  pri IURO, s.r.o., IČO : 35 979 011, so sídlom v Bratislave, podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu rozhodcovského súdu.

 

XIII. Záverečné ustanovenia


13.1      Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, sú tieto obchodné podmienky platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových stránkach http://eshop.mihaco. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

13.2      Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny.

13.3      Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým zmluvným ustanovením v zmysle Obchodných podmienok, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti  alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.

13.4      Ceny, prevedenia a technické parametre výrobkov uvedené na internetových stránkach spoločnosti MIHACO, s.r.o., katalógoch, prospektoch a iných uverejneniach sú nezáväzné, pokiaľ neboli zmluvne dohodnuté ako záväzné, a môžu sa od deklarovaných líšiť v rámci príslušných noriem. Všetky použité obrázky sú len ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

13.5      V prípade nákupu cez webové rozhranie Konfigurátora riešení na mieru, ktorý je dostupný aj na webovom rozhraní http://eshop.mihaco.eu je vzťah kupujúci x dodávateľ riešený obchodnými podmienkami platnými priamo pre tento konfigurátor , a nie obchodnými podmienkami platnými pre tento e-shop.